Skills 4MSE's

ОБУЧИТЕЛНА ПЛАТФОРМА

Фондация Микрофонд София

skills4MsE's

Learn More

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ


Електронно обучение

Ако искате да инвестирате в себе си чрез изграждане на умения, отнасящи се до:

 • Компютърни и технологични умения
 • Дигитални умения
 • Работа в екип
 • Личностни умения (самоувереност, работа под стрес, професионализъм) и др.
 • Разработване на бизнес план
 • Финансово управление
 • Бизнес реклама
 • Техники за продажби и др.

и сте:

 • собственик на малък бизне
 • стартиращ предприемач
 • участник в социално предприятие
 • предприемач на 50+
 • имигрант, който иска да научи повече за българския пазар

Our projects

Основни комуникационни умения в бизнеса

Обучението се проведе на 28 юли 2021 г., присъствено в гр. София, в сградата на БТПП и включи примери от практиката и споделяне на опит от Надежда Ванева, професионален консултант по комуникация с повече от 20 г. опит в сферата на обществените и корпоративни комуникации. Госпожа Ванева е единственият български ПР експерт, чийто случаи от практиката са публикувани в американското издание PR News. Присъстващите на обучението предприемачи също споделиха опит от своята практика, свързани с презантационни умения за привличане на нови клиенти и задържани на стари

ЦЕЛ

Целта на проекта е да разработи цялостна обучителна трансгранична структура за развитие на бизнес услуги за настоящи и потенциални микро и малки предприемачи. Обученията ще бъдат свързани с възможност за отпускане на ниско лихвени заеми от микрокредитиращи институции.

Целева група

• Стартиращи микропредприемачи и свободни професии
• Социални предприятия
• Имигранти с постоянно пребиваване в страната

Специфични цели

• Да се подпомогнат настоящи и потенциални предприемачи да придобият необходимите знания и умения за развитие на конкурентоспособен бизнес
• Да се насърчи социалното предприемачество
• Да се даде „втори шанс“ на неуспели предприемачи
• Да се улесни достъпа на имигранти до подходящо обучение за намиране на работа и/или стартиране на собствени бизнес
• Използване на иновативни бизнес он лайн обучителни методи
• Подпомагане на целевата група да получи достъп до нисколихвени бизнес заеми

Фондация Микрофонд София

Фондация Микрофонд София (основана през 2002 г.) е юридическо лице с нестопанска цел, работещо в обществена полза за целите на социално-икономическото развитие и утвърждаването на гражданското общество в България.
Фондация „Микрофонд София“ (MSF) има 10 регионални клона, обхващащи всички 6 региона за планиране (NUTS 2) в страната. Клонът на Силистра, който е в пограничния регион с Румъния, реализира през 2008 г. проект за трансграничен трансфер Phare за изграждане на капацитет на малкия бизнес в Силистра и Кълъраш. Други проекти в социално-икономическата област бяха реализирани от клона на Разград (Североизточен регион), насочени главно към маргинални и уязвими групи от населението с финансовата подкрепа на програма ФАР и Световната банка.
През 2014 г. MSF реализира проект по Европейския фонд за рибарство за изграждане на капацитет на рибарите за подобряване на икономическото им състояние чрез допълнителни дейности като туризъм, ресторанти, екологични услуги в съответствие с основния риболовен бизнес на рибарите.
Други проекти за партньорство, изпълнявани от Фондацията, са: Услуги за техническа помощ, предоставяни на Министерството на финансите при изпълнение на схемата за безвъзмездна финансова помощ за развитие на гражданското общество (140 финансирани НПО), схема за безвъзмездна финансова помощ за общинската социална и образователна инфраструктура (32 финансирани проекта), както и TA за МРРБ CBC JSPF България - Турция (финансирани са 12 проекта на обща стойност 440 600 евро; от българска част това са 5 НПО, 6 общини и 1 професионална гимназия).
Фондация „Микрофонд София” е лицензирана № 20031242 / 25.02.2004 г. към Националната агенция за професионално образование за предоставяне на обучение, особено за безработни, за да си намерят работа или да стартират собствен бизнес.
Поради регионалното покритие и честните партньорски отношения, Фондацията би могла да мобилизира набор от вътрешни и независими експерти, за да предостави услуги за развитие на бизнеса на високо ниво.
MSF е един от собствениците на най-голямата институция за микрофинансиране в БГ (Микрофонд АД), която предоставя заеми за стартиращи социални предприятия и малцинства. Икономическите дейности с нестопанска цел обаче се различават ясно и двете организации са независими юридически лица: „Микрофонд” АД е регистрирано по Търговския закон и MSF - по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Партньори


Address Sofia 1000, 12 Uzundzhovska str, office 308